Ελληνικό Χρηματιστήριο

Λογαριασμός Μετρητοίς

Εάν  επιλέξετε Λογαριασμό τοις Μετρητοίς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για να προβείτε σε αγορά μετοχών θα πρέπει ο λογαριασμός σας να διαθέτει το αντίστοιχο ποσόν σε μετρητά.

Εάν επιλέξετε Λογαριασμό τοις Μετρητοίς, η πραγματοποίηση συναλλαγής χωρίς επαρκές χρηματικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας είναι δυνατή μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης από την Διοίκηση της Εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση, η αποπληρωμή του χρεωστικού υπολοίπου μπορεί να γίνει είτε με μεταφορά  μετρητών στο λογαριασμό της Παντελάκης Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες είτε με επιταγή πληρωτέα μέχρι το Τ+2.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου μέχρι το Τ+2, γίνεται υποχρεωτική ρευστοποίηση στο Τ+3, για ποσό αντίστοιχό του. Εάν ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε συναλλαγή καθ’ υπέρβαση του χρηματικού σας υπολοίπου, μπορείτε να επιλέξετε είτε το Λογαριασμό Πίστωσης 2 ημερών είτε το Λογαριασμό Περιθωρίου (Margin), τους οποίους διέπουν συγκεκριμένοι κανόνες και περιορισμοί .
Προϋπόθεση είναι η υπογραφή ξεχωριστής σύμβασης.

Λογαριασμός 2ήμερης Πίστωσης Τ+2 (2D Account)

Εάν επιλέξετε Λογαριασμό Πίστωσης Δύο ημερών (Τ+2 όπου Τ: ημερομηνία συναλλαγής) θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

1)  Ο Λογαριασμός σας μπορεί να μείνει χρεωστικός πέραν της ιδίας ημέρας (Τ) και μέχρι το Τ+2.

2)  Η αποπληρωμή του χρεωστικού υπολοίπου μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση μετρητών είτε με πώληση μέχρι το Τ+2.

3) Σε περίπτωση μη εξοφλημένων αγορών, γίνεται υποχρεωτική ρευστοποίηση στο Τ+3, για ποσό αντίστοιχο του χρεωστικού.

4) Ο Λογαριασμός Πίστωσης μέχρι το Τ+2 διέπεται από περιορισμούς που θέτει η Εταιρεία. Οι περιορισμοί αφορούν το πλήθος των μετοχών, την μέγιστη αποδεκτή συγκέντρωση ανά τίτλο, την κατηγορία των μετοχών, σε συνάρτηση με το ύψος της πίστωσης.

5) Ο Λογαριασμός Πίστωσης επιβαρύνεται με χρεωστικούς τόκους.

Προσοχή:  σας ενημερώνουμε ότι ο λογαριασμός 2D ενέχει σημαντικότατο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου για τους συστηματικούς χρήστες.

Λογαριασμός Πίστωσης (Margin)

Η Εταιρεία, σε συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank-Ergasias ΑΕ, παρέχει για αγορές μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ τη δυνατότητα συναλλαγών μέσω Λογαριασμών Περιθωρίου (Margin Accounts), με πίστωση του τιμήματος της συναλλαγής.

Οι Λογαριασμοί Περιθωρίου είναι υψηλού κινδύνου διότι χρησιμοποιείται μόχλευση (Πίστωση) και σε περίπτωση πτώσης των τιμών των μετοχών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο οι απώλειες θα είναι σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που θα είχε ο πελάτης αν δεν χρησιμοποιούσε πίστωση.

Σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας Eurobank-Ergasias, o Λογαριασμός Περιθωρίου (Margin Account) παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αγοράζει μετοχές έως ότου το χρεωστικό του υπόλοιπο φτάσει στο 60% της αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας (40% περιθώριο) που δεσμεύει για το margin account. Σε περίπτωση που το χρεωστικό υπόλοιπο ξεπεράσει το 70% (30% περιθώριο) της αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας του πελάτη (αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που μειωθεί η αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας του πελάτη), η Εταιρεία καλεί τον πελάτη (margin call) ζητώντας του να καταθέσει χρήματα, να πουλήσει τίτλους ή να μεταφέρει αλλά στοιχεία στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, έτσι ώστε ο συσχετισμός χαρτοφυλακίου χρεωστικού να επανέλθει σε ποσοστό χαμηλότερο του 70%.

Οι πελάτες που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν Λογαριασμό Περιθωρίου (margin account) θα πρέπει να υπογράψουν τα σχετικά έντυπα συμβάσεων.

Λογαριασμός Παραγώγων

H Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διαθέτει την άδεια Διαπραγματευτή Τύπου Α. Κατέχει ηγετική θέση ως προς το μερίδιο αγοράς και παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, Έλληνες και ξένους.

Η Εταιρεία προσφέρει σχεδόν όλα τα παράγωγα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα με ελληνικές μετοχές και διαπραγματεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως Futures και Options στο δείκτη FTSE/ATHEX 20· Stock Futures και Options σε συγκεκριμένες μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του ATHEX· καθώς και δανεισμό τίτλων σε συγκεκριμένες μετοχές του δείκτη.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρείας είναι πάντα διαθέσιμα να εκτελέσουν τις εντολές των πελατών και να τους βοηθήσουν στη διαμόρφωση της κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής.

Οι πελάτες που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν Λογαριασμό Παραγώγων θα πρέπει να υπογράψουν τα σχετικά έντυπα συμβάσεων.


Επικοινωνία

  1. Όνομα  
  2. e-mail  
  3. Το μήνυμά σας  
  4. Επιλέξτε το τμήμα με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε
  5. Κωδικός
     

Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30