Ενημερωτικό Δελτίο "CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Το Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά στη δημόσια προσφορά («Δημόσια Προσφορά») κοινών ομολογιών από την εταιρεία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » (εφεξής η «Εταιρεία» ) και στην εισαγωγή των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών  και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω Εταιρεία που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου  Αθηνών 
athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings
της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia  και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers
της Εκδότριας
 https://www.coralenergy.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων
 https://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224 και http://www.nbgsecurities.com/
των Κυρίων Αναδόχων
 http://www.piraeusbankgroup.com/el/press-office/press-release/2018/04/press-release-coral  και
 https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae
των λοιπών Αναδόχων
 http://www.betasecurities.com/doc_download/Coral_Corporate_Bond_prospectus.pdf,,
 http://www.ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia , http://www.euroxx.gr/gr/content/article/coral,  http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.asp και http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/services/coral
και του Συμβούλου Έκδοσης
 https://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224
καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εκδότριας (Ηρώδου Αττικού 12Α Μαρούσι, 15124) του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων  κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.
Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των ομολογιών της Εταιρείας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως και τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα. 
Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. 
Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο µια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά, σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας ούτε αποτελεί προέκταση της Δημόσιας Προσφοράς εκτός Ελλάδας σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.
Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται κατά τα ανωτέρω. Περαιτέρω, οι ομολογίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.
Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις ομολογίες, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.


«CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ενημερωτικό Δελτίο 

CORAL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Επικοινωνήστε Μαζί μας

210.696.5000

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο 210.696.5000 καθημερινά 09:30 - 17:30