Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής, βελτιώνοντας διαρκώς τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας, επενδύοντας παράλληλα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων, δημιουργικών και ευέλικτων υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Ι. Παντελάκης

Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Α. Δρογώσης

Μέλος

Δούκας-Παύλος Ι. Παλαιολόγος

Μέλος

Ανδρέας Ι. Παντελάκης

Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος-Σπυρίδων Ν.Παντελάκης

Η σταθερή αξία της Εταιρείας στο χώρο, σε συνδυασμό με το έμπειρο και δυναμικό προσωπικό της, προσφέρει την ασφαλέστερη επιλογή για τον πελάτη.

Ο πελάτης, μέσα από την καθημερινή επαφή, διαπιστώνει τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που χαρακτηρίζουν τους υπαλλήλους, οι οποίοι στελεχώνουν τα επιμέρους κατά τομέα τμήματα της Εταιρείας ως εξής:

– Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
– Τμήμα Ανάλυσης
– Τμήμα Παραγώγων
– Τμήμα Συναλλαγών Θεσμικών Πελατών
– Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης
– Τμήμα Συναλλαγών Χ.Α.
– Τμήμα Πωλήσεων Ιδιωτών και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Trade Direct)
– Τμήμα Διεθνών Αγορών
– Τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων & Μηχανογράφησης
– Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας, Θεματοφυλακής & Εκκαθάρισης Συναλλαγών
– Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
– Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής
– Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου και Πιστώσεων

Κινητήρια δύναμη της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.  είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η Εταιρεία γνωρίζει πως η επιτυχία της εξαρτάται από τους ανθρώπους της και επενδύει σε αυτούς μέσα από τη διαρκή εκπαίδευσή τους, την πολλαπλή στήριξη και την παροχή κινήτρων.

Έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας και αναπτύσσει με τα στελέχη της σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, παρέχοντας σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και διατηρώντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο πρόσωπό της παρά την ανάπτυξή της.