Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χρηματιστηριακών υπηρεσιών της, παρέχει πλήρεις υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών και θεματοφυλακής, καλύπτοντας το σύνολο των τίτλων που κατέχουν οι πελάτες της στην ελληνική και στις διεθνείς αγορές μετοχών.

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής περιλαμβάνουν:

1) Φύλαξη Τίτλων

2) Συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις όπως:

– Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου
– Συμμετοχή σε Δημόσιες Προτάσεις/Δημόσιες Προσφορές
– Είσπραξη μερισμάτων ελληνικών και ξένων μετοχών
– Δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις

 

3) Αναλυτική κίνηση (statement) τίτλων και χρημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή ταχυδρομικά (η ταχυδρομική αποστολή γίνεται κατ’ εξαίρεση και χρεώνεται).

4) Παρακράτηση και απόδοση φόρου στις φορολογικές αρχές επί μερισμάτων, υπεραξίας ομολόγων, τοκομεριδίων για λογαριασμό του πελάτη.

5) Έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ – CSDR

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στοχεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων των πελατών της, έχει διευρύνει τον αριθμό των Τραπεζών στις οποίες τοποθετεί τα διαθέσιμα πιστωτικά υπόλοιπα σε Προθεσμιακές Καταθέσεις ή Έντοκους Τραπεζικούς Λογαριασμούς Πελατείας.

Η επιλογή των τραπεζών γίνεται με κάθε επιμέλεια και τυγχάνει ετήσιας επαναξιολόγησης, προκειμένου να συνυπολογιστούν οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.

Μέσω της διεύρυνσης των συνεργασιών της, η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντική αύξηση της απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων για τοποθετήσεις ημέρας. Προς το παρόν, υπάρχει δυνατότητα επένδυσης των χρημάτων που τηρούνται σε νόμισμα USD ($) σε Προθεσμιακές Καταθέσεις μέχρι 6 μήνες, με ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση.

Η αμοιβή της εταιρείας υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που θα λάβει από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και από το ποσό επένδυσης.

Ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια της επένδυσης, οι πιστωτικοί τόκοι αποδίδονται στη λήξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις επενδύσεων, η εκταμίευση γίνεται ανά 6 μήνες.

Από την 1/1/2013, παρακρατείται φόρος 15% επί των τόκων των καταθέσεων, ο οποίος αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες της αποστέλλει άμεσα τις αντίστοιχες ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή ταχυδρομικά στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί από αυτούς (η ταχυδρομική αποστολή γίνεται κατ’ εξαίρεση και χρεώνεται).

Κατόπιν αιτήματος , η Εταιρεία αποστέλλει τις απαραίτητες βεβαιώσεις μερισμάτων για φορολογική χρήση.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της δίνει την δυνατότητα μετατροπής των διαθεσίμων τους σε άλλα νομίσματα όπως ενδεικτικά Δολλάριο Η.Π.Α (USD), Δολλάριο Αυστραλίας (AUD), Λίρα Αγγλίας (GBP) κλπ, εφόσον συνδέονται με παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.