Ο παρών δικτυακός τόπος («Δικτυακός Τόπος») ανήκει  στην εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (εφεξής «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.») και διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης,  με τους οποίους συμφωνείτε να δεσμεύεστε με την είσοδό σας σε αυτόν.
H «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» είναι Eταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Μέλος της Αγοράς Αξιών (Α.Α) και της Αγοράς Παραγώγων (Α.Π) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α) και εδρεύει στην Ελλάδα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57Β, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 31, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:161380100. Η Εταιρεία εποπτεύεται και έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα , τηλ. +30 210-3377100), με αριθμό αδείας λειτουργίας 59/31.10.1990 (τροποπ. 3/795/24.8.2017)

Οι οργανωμένες αγορές των οποίων η «Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» είναι μέλος και στις οποίες πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών της, είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) .

  • Οι λέξεις “εσείς” και “εσάς” και «επισκέπτης/ες» αναφέρονται στο άτομο/α που επισκέπτεται/ονται τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.
  • Οι λέξεις ‘’Εταιρεία’’, “εμείς” και “εμάς” αναφέρονται στην «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στις σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου προσφέρονται από την «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ». Ο παρών  Δικτυακός Τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα.

 

Χρήση Δικτυακού Τόπου
Ο παρών Δικτυακός Τόπος απευθύνεται:

  • Σε Ιδιώτες και Επαγγελματίες επενδυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όπως ορίζονται στον Ν. 4514/2018, εκτός θεσμικών επενδυτών, που νιώθουν σίγουροι για τις επενδυτικές τους κινήσεις και συνεπώς δεν χρειάζονται υπηρεσίες επενδυτικού συμβούλου.
  • αποκλειστικά και μόνο σε Ελληνες υπηκόους και μονίμους κατοίκους Ελλάδος που εισέρχονται σε αυτόν εντός Ελλάδος και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, εξοικειωμένους με τη χρήση Η/Υ και το Διαδίκτυο.

Κατά  συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμμόρφωση του Δικτυακού Τόπου ή των πληροφοριών που περιέχει με νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις άλλων χωρών, ούτε την καταλληλότητά του για χρήση σε άλλες χώρες.

  • Η αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από τυχόν άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ανήκει σε εσάς και οφείλετε να διασφαλίζετε τη συμμόρφωσή τους με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ο παρών Δικτυακός Τόπος  δέν αποτελεί προσέγγιση ή/και προσφορά υπηρεσιών προς οποιαδήποτε άλλη κατηγορία επενδυτών.

 

Όροι

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει η «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» υπόκεινται στους όρους που περιλαμβάνονται στη σύμβαση που διέπει την παροχή και χρήση τους (Γενικοί Όροι Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών – “Σύμβαση”). Σε περίπτωση που οι όροι της Σύμβασης αντιβαίνουν στους παρόντες Όρους Χρήσης, θα υπερισχύουν οι όροι της Σύμβασης.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε να επαναλαμβάνετε την ανάγνωση και μελέτη των παρόντων Όρων Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ότι η συνέχιση της χρήσης του Δικτυακού Τόπου από την πλευρά σας θα σημαίνει ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

 

Πληροφορίες

Οι πληροφορίες (π.χ. ενημέρωση, αναλύσεις αγοράς, εργαλεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, κλπ.) που δίδονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, με την εξαίρεση αυτών που παρέχονται από τρίτα μέρη, βασίζονται στην αντίληψη της Εταιρείας για τους ισχύοντες νόμους και τις πρακτικές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να επηρεαστούν από μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία, στα επίπεδα φορολόγησης και στις πρακτικές.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν σκοπό να προσφέρουν νομικές, λογιστικές, φορολογικές ή επενδυτικές συμβουλές και, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται ως τέτοιες, ούτε  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για κάτι τέτοιο. Σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον  Δικτυακό Τόπο έχουν προέλθει από άλλες πηγές. Μολονότι η «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» προσπαθεί να ελέγχει την ακρίβεια όλων των πληροφοριών, δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια, επάρκεια, αρτιότητα ή εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Στους επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου συνιστάται να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες νομικές, λογιστικές, φορολογικές ή επενδυτικές συμβουλές, όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο.

Ομοίως, οι πληροφορίες του παρόντος Δικτυακού Τόπου δεν δύνανται να διανεμηθούν ή χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ολικά ή μερικά για οποιονδήποτε σκοπό. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι ακατάλληλα για πώληση σε κάποια χώρα ή προς συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτών και η διανομή / χρησιμοποίηση του παρόντος υλικού σε άλλες χώρες ενδέχεται να απαγορεύεται από το δίκαιο που τις διέπει. Ούτως, εάν βασιστείτε με οποιονδήποτε τρόπο σε περιεχόμενο που παρατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, το πράττετε με δική σας ευθύνη.Οι πληροφορίες, το υλικό και το περιεχόμενο που διατίθεται στις σελίδες του  Δικτυακού Τόπου δύνανται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

Καμία Εγγύηση

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου διατίθεται χωρίς καμία εγγύηση προς εσάς. Τόσο εμείς όσο και οι τρίτοι παροχείς περιεχομένου δεν παρέχουμε καμία εγγύηση. Οι πληροφορίες του παρόντος Δικτυακού Τόπου παρέχονται “ως έχουν” και “ως υπάρχουν” και στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, δεν παρέχουμε ή προβαίνουμε σε οποιαδήποτε εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή έμμεση όσον αφορά στις εν λόγω πληροφορίες.
Δεν δηλώνουμε ότι εγγυόμαστε ότι ο παρών Δικτυακός Τόπος θα είναι διαθέσιμος ή ότι θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, ότι η πρόσβαση θα είναι ανεμπόδιστη, ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, αδυναμίες, σφάλματα ή παραλείψεις και ότι δεν θα μεταδοθούν ιοί ή άλλα επιζήμια στοιχεία στον υπολογιστή σας. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη η επαρκής προστασία και η λήψη εύλογων και κατάλληλων προφυλάξεων.
Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, λειτουργικότητα ή την απόδοση οποιουδήποτε λογισμικού τρίτων μερών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

 

Συνδέσεις με Δικτυακούς Τόπους ή Περιεχόμενο Τρίτων Μερών

Στην περίπτωση χρήσης υπερσυνδέσεων του παρόντος Δικτυακού Τόπου, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας. Παρέχουμε υπερσυνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες του Διαδικτύου μόνο για λόγους ενημέρωσης και ευκολίας. Δεν υποδηλώνεται καμία έγκριση των δικτυακών τόπων ή του περιεχομένου τρίτων μερών. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου ή σελίδας για την οποία υπάρχει υπερσύνδεση στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Δεν έχουμε ελέγξει το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων ή σελίδων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους ή την πολιτική απορρήτου των δικτυακών τόπων για τους οποίους υπάρχει υπερσύνδεση για να κατανοήσετε τις συνέπειες που θα σημαίνει για εσάς η χρήση του εκάστοτε δικτυακού τόπου.

Δεν ευθυνόμαστε για την ακρίβεια, την εγκυρότητα ή τη συνεχή διαθεσιμότητα ή παρουσία περιεχομένου υπερσυνδέσεων ή δικτυακών τόπων ή σελίδων συνδεόμενων με τον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Οι συνδέσεις με τοποθεσίες διαβιβάσιμου λογισμικού υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσκολία ή συνέπεια σε σχέση με τη διαβίβαση του λογισμικού. Η χρήση οποιουδήποτε διαβιβάσιμου λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης, αν υπάρχει, που συνοδεύει ή παρέχεται με το λογισμικό.

Ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδεχομένως προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης, ανάλυσης αγοράς, εργαλεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη. Καμία επιβεβαίωση ή έγκριση τρίτων μερών ή συμβουλή, άποψη, πληροφορία, προϊόντα ή υπηρεσίες αυτών δεν εκφράζονται ή υπονοούνται από οποιαδήποτε πληροφορία του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Δεν ελέγχουμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν ευθυνόμαστε για την ακρίβεια, την επικαιροποίηση, την εγκυρότητα, τη συνεχή διαθεσιμότητα ή την παρουσία αυτού του περιεχομένου.

 

Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Συνίσταται να μην χρησιμοποιείτε τα κοινά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να μας αποστείλετε προσωπικά ή απόρρητα στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τον ασφαλή διακομιστή που διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Τα κοινά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου μπορεί να εμποδιστούν, να χαθούν ή να τροποποιηθούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα μηνύματα αυτά απέναντί σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε ζημία που έχει σχέση με μηνύματα που εστάλησαν από εσάς σε εμάς μέσω κοινού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Σημαντική Eιδοποίηση Πελατών:

Η «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ» δεν επικοινωνεί ποτέ με τους πελάτες και με κανένα μέσο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να ζητήσει προσωπικές πληροφορίες, όπως κωδικό πρόσβασης ή αριθμό λογαριασμού. Εάν λάβετε τέτοιο μήνυμα ή έχετε απορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω του αριθμού 210.69.65.000 και των Τμημάτων TradeDirect ή/και Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Εμπορικά Σήματα και Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα επί των σελίδων, προβαλλόμενων στοιχείων, εικόνων, πληροφοριών και όλων των υλικών στη διάταξη που βρίσκονται, τα οποία περιλαμβάνονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε εμάς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε, να κάνετε αυτόματη λήψη ή προσωρινή αποθήκευση αποσπασμάτων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο για την προσωπική σας ενημέρωση. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ή να επιφέρετε οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε υλικό που εκτυπώνετε ή λαμβάνετε αυτόματα από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, και μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται επίσης να αφαιρέσετε οποιοδήποτε διακριτικό σήμα ή λεζάντα από το εν λόγω υλικό. Απαγορεύεται η διανομή του εν λόγω υλικού σε τρίτους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός αν υποβάλετε σχετική αίτηση και λάβετε τη γραπτή έγκρισή μας. Συγκεκριμένα, κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μέρος του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή να συνδέσει οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο παρόντα Δικτυακό Τόπο, χωρίς την πρότερη γραπτή συναίνεση της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
Το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου παροχέα που διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή μέσω αυτού δεν δύναται να αντιγραφεί, να ανατυπωθεί, να διανεμηθεί, να δημοσιευθεί, να μεταφερθεί, να διαβιβασθεί, να τροποποιηθεί, να πωληθεί, να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους που ανακοινώνονται, όπως προβλέπεται κατά καιρούς, από τρίτους παροχείς δεδομένων ή υπηρεσιών στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, όπως για παράδειγμα οφείλετε να συνάπτετε μια άμεση σύμβαση με το εν λόγω τρίτο μέρος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο για οποιονδήποτε παράνομο, καταχρηστικό, συκοφαντικό, αντικείμενο στα χρηστά ήθη ή απειλητικό τρόπο.

Δεν επιτρέπεται η χρήση ή αναπαραγωγή των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, απεικονίσεων ή εμπορικών ονομασιών «Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», TradeDirect, TradeDirect Trade και TradeDirect View. Oλα τα δικαιώματα επί των ανωτέρω ανήκουν στην  «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

 

Ισχύον Δίκαιο

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και την ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση περιλαμβάνει την πολιτική μας και τη δέσμευσή μας για την εξασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων και οικονομικών πληροφοριών. Παρακαλούμε να μελετάτε την παρούσα δήλωση τακτικά – μαζί με την επόμενη παράγραφο σχετικά με την πολιτική μας περί cookies που αφορά επίσης  την online ασφάλειά σας – ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Συμφωνείτε ότι η συνέχιση της χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας δήλωσης θα αποτελεί αποδοχή της από μέρους σας.

Η Εταιρεία μας στηρίχθηκε πάντοτε και εξακολουθεί να στηρίζεται στην σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό και προς διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων σας:

–          Συλλέγουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι σχετικές με την παροχή των υπηρεσιών μας και που απαιτούνται για την πληρέστερη κατανόηση των αναγκών των πελατών μας

–       Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές προςκειμένου να παρέχουμε  στους πελάτες μας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες

–          Δεν κοινοποιούμε πληροφορίες πελατών σε τρίτους εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο ή έχουμε την συναίνεση του πελάτη

–          Διατηρούμε  αυστηρά συστήματα  ασφαλείας  σχεδιασμένα να εμποδίζουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακόμη και από το προσωπικό μας

–          Κάθε άτομο με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα πελατών υπέχει υποχρέωση εχεμύθειας

Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία μας διατηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 «περί προστασίας του ατόμου αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»  και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, όπως ισχύει.

 

Πολιτική περί Cookies

Προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του Δικτυακού Τόπου, χρησιμοποιούμε cookies κατά την αλληλεπίδρασή μας με το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies είναι πληροφορίες που αποστέλλονται από τον υπολογιστή ενός επισκέπτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Δικτυακό Τόπο. Τα cookies μας παρέχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουμε τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στο Δικτυακό Τόπο. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα των επισκέψεων, τις σελίδες που επισκέφτηκε ο κάθε χρήστης, τη διάρκεια της επίσκεψης και το δικτυακό τόπο που επισκέφτηκε το άτομο ακριβώς πριν και μετά το Δικτυακό Τόπο. Δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητα  των επισκεπτών, εκτός αν μας παράσχουν εκούσια τα στοιχεία ταυτότητάς τους online. Αν αναφέρετε στοιχεία ταυτότητας, ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά για να αποφασίσουμε τα είδη προϊόντων, υπηρεσιών και τμημάτων του Δικτυακού μας Τόπου που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Τα στοιχεία σας δεν πωλούνται ή κοινοποιούνται σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη για δικούς τους ανεξάρτητους λόγους μάρκετινγκ.

 

Γενική Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης

Η υπηρεσία «TradeDirect» (εφεξής «TradeDirect”) της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ». αποτελεί σύστημα επικοινωνίας της Εταιρείας με τους πελάτες της και παρέχει, μέσω του Διαδικτύου, τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Το TradeDirect και η « Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση εντολών από τον επισκέπτη – πελάτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ανωτέρω εταιρείας ή των υπαλλήλων της. Ο Δικτυακός μας Τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για την Εταιρεία μας.
Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με την χρηματιστηριακή νομοθεσία, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και προς απόδειξη του περιεχομένου των εντολών και γενικά των συμφωνιών με τους πελάτες της,  καταγράφει και αρχειοθετεί όλες τις ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές εντολές που δίνει κάθε πελάτης για κατάρτιση συναλλαγών. Σε περίπτωση που ζητηθεί, η Εταιρεία θέτει τις ως άνω εντολές στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του ν. 4443/2016.

 

Τα ερωτήματά σας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την «Παντελάκης  Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», παρακαλούμε ανατρέξτε στο σύνδεσμο Επικοινωνία ή καλέστε το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο +30 210 696 5496