Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual funds) παρέχουν στους αποταμιευτές/επενδυτές μια εναλλακτική δυνατότητα αγοράς έτοιμων χαρτοφυλακίων, αντί οι ίδιοι να προβαίνουν στη διαμόρφωση των ατομικών τους χαρτοφυλακίων . Ειδικότερα, τα Α/Κ προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων στους ατομικούς επενδυτές, λόγω οργάνωσης, τεχνικοοικονομικής συγκρότησης και εμπειρίας, ώστε να επιτυγχάνονται σχετικά αποδεκτές αποδόσεις για τους επενδυτές.

Amoibaia Kefalaia

Τα συστατικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι:

  • Ένας συγκεκριμένος επενδυτικός σκοπός.
  • Μια ποικιλία μετοχών, ομολόγων και άλλων αξιογράφων καθώς και μετρητών.
  • Μια ομάδα ατόμων που ασκεί επαγγελματική διαχείριση του πιο πάνω χαρτοφυλακίου.
  • Ένας συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της αξίας των επενδύσεων σε καθημερινή βάση.
  • Ένας συγκεκριμένος τρόπος εισόδου και αποχώρησης των επενδυτών από το Α/Κ.
  • Ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που θα θεσμοθετεί τα παραπάνω.

Οι επενδυτικές προτάσεις της  Παντελάκης Χρηματιστηριακής καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών επιλογών σε αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών όπως μετοχικά, μικτά, ομολογιακά, διαχειρίσεως διαθεσίμων, με επενδύσεις στην ελληνική και στις διεθνείς αγορές.