Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013 καθώς και τον νόμο με αριθμό 4261/2014, δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση στην ιστοσελίδα της, πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια καθώς και τις πολιτικές – διαδικασίες που έχει θεσπίσει για την διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της.

Ακολουθούν οι δημοσιοποιήσεις και οι απαιτήσεις των άρθρων 80 έως 88 του νόμου 4261/2014, με σημείο αναφοράς την 31.12.2022.

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών 2024

Σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας IFD/ IFR, ακολουθεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων Ιδίων Κεφαλαίων του άρθρου 49(1) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2033, με σημείο αναφοράς την 31.12.2021.

Δημοσιοποίηση Ιδίων Κεφαλαίων IFR 31 12 2022

Dimosiopoiisi Pliroforion