Για νέο χρηματιστηριακό λογαριασμό που αφορά στη δραστηριοποίηση στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, θα πρέπει να υπογραφούν οι Γενικοί Όροι Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, η Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας μας και να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Ενδεικτικά τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για τη νομιμοποίηση της ταυτότητας των πελατών και τα απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση των στοιχείων αυτών:

 

I. Πιστοποίηση Ταυτότητας:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή
 • Ταυτότητα Υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

II. Πιστοποίηση Παρούσας Διεύθυνσης Κατοικίας & Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

 • Πρόσφατος Λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ή
 • Λογαριασμός Κινητής Τηλεφωνίας ή
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ. ή
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή άλλα έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. ή
 • Ισχύουσα Άδεια Διαμονής ή Παραμονής)

III. Πιστοποίηση Ασκούμενου Επαγγέλματος:

 • Βεβαίωση Εργοδότη ή
 • Πρόσφατη Μισθοδοσία ή
 • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα)

IV. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας

Θα πρέπει επίσης να γίνουν οι ακόλουθες βεβαιώσεις:

 • Το γνήσιο της υπογραφής σας (από δημόσια αρχή π.χ. αστυνομική, δημοτική, νομαρχιακή κ.λ.π.).
 • Το «Ακριβές Αντίγραφο εκ του Πρωτοτύπου» σε όλα τα πιστοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται κατωτέρω (από δημόσια αρχή π.χ. αστυνομική, δημοτική, νομαρχιακή κ.λ.π. ή από Δικηγόρο ή από Συμβολαιογράφο).

 

Τα συμπληρωμένα έγγραφα τα αποστέλλετε στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Εθνικής Αντιστάσεως 57Β Χαλάνδρι, 152 31

 

Αφού παραλάβουμε και επεξεργαστούμε τα έγγραφα που μας αποστείλατε, ανοίγουμε τον κωδικό σας και σας αποστέλλουμε αντίγραφο της σύμβασή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ. +30 210 696 5491 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο site μας, ζητώντας μας να σας στείλουμε τα έγγραφα για άνοιγμα λογαριασμού.

Σχετικά έγγραφα:

Η Εταιρεία μας, μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτει, προσφέρει υπηρεσίες λήψης & διαβίβασης τόσο στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών όσο και στις μεγαλύτερες αγορές παραγώγων προϊόντων, σε Ευρώπη & Αμερική, με υποκείμενες αξίες, χρηματιστηριακούς δείκτες, μετοχές, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μέταλλα & αγροτικά προϊόντα.
Για διευκρινίσεις σχετικά με την αγορά παραγώγων, μπορείτε να απευθυνθείτε σε πιστοποιημένα στελέχη της εταιρείας.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Στους παρακάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να βρείτε τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID) όσον αφορά στα παράγωγα στα οποία διενεργείτε συναλλαγές μέσω της Εταιρείας μας. Το κάθε Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες σε ότι αφορά την φύση και τα χαρακτηριστικά του κάθε προιόντος, το προφίλ κινδύνου καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις και είναι απαραίτητο να το διαβάσετε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

 

Παράγωγα  (Futures / Options) που εκτελούνται στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

 

Παράγωγα (Futures / Options) που εκτελούνται στο Euronext Derivatives Paris:

 

Παράγωγα (Futures / Options) που εκτελούνται στο EUREX:

 

Παράγωγα (Futures / Options) που εκτελούνται στο  MEFF Renta Variable στην Μαδρίτη:

 

Παράγωγα (Futures / Options) που εκτελούνται στο ICE Futures Europe:

 

Παράγωγα (Futures) που εκτελούνται στο CME Group:

 

Παράγωγα (Options) που εκτελούνται στο CME Group:

Απαραίτητα Έντυπα για Λογαριασμούς Παραγώγων:

Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank, δίνει τη δυνατότητα χορήγησης πίστωσης στον πελάτη για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών (euromargin).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε σε αρμόδια στελέχη της εταιρείας μας ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας εδώ.