Η παράθεση των οικονομικών στοιχείων της Παντελάκης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. στοχεύει στην πλήρη και τεκμηριωμένη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού και των λοιπών ενδιαφερομένων για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας.