Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν.3606/2007, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2007.

Η οδηγία MiFID έχει δύο βασικούς πυλώνες:

 1. Αύξηση ανταγωνιστικότητας μέσω:
  α ) της ελευθερης  εγκατάστασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.  Επενδυτική Εταιρεία που έχει λάβει άδεια  λειτουργίας σε ένα κράτος μέλος  μπορεί  να παρέχει ελεύθερα επενδυτικές δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
  β) της δυνατότητας λειτουργίας οργανωμένων αγορών, Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης και Συστηματικών Εσωτερικοποιητών γ) της απλοποίησης  των προϋποθέσεων εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ανταγωνιστικές μεταξύ τους οργανωμένες αγορές. Οι διαφορετικοί τόποι εκτελέσεως των συναλλαγών προσφέρουν στους επενδυτές την δυνατότητα επιτεύξεως του βέλτιστου αποτελέσματος για τις συναλλαγές τους.
 2. Ενίσχυση της προστασίας επενδυτών και της διαφάνειας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα :

Η οδηγία  MiFID επιβάλλει εναρμονισμένους κανόνες λειτουργίας των χρηματιστηριακών  τόπων συναλλαγών και των επενδυτικών εταιρειών.

Οι απαιτήσεις της MiFID που έχουν άμεση επίδραση στους πελάτες  είναι:

 • Η κατηγοριοποίηση πελατών, σε Ιδιώτες, επαγγελματίες ή επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους  ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, με τους Ιδιώτες να τυγχάνουν της μέγιστης προστασίας
 • Η ενημέρωση τους για την πολιτική  διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη ή/και μεταξύ  πελατών της Εταιρείας
 • Η ενημέρωση τους για την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης συναλλαγών των πελατών.
 • Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας των επενδυτικών συναλλαγών ανάλογα με το είδος της επένδυσης.
 • ενημέρωση των πελατών για προμήθειες και πιθανές αντιπαροχές.

Σε συνέχεια των παραπάνω, το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2014/65 (MiFID II),  η οποία ενσματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Νόμο 4514/2018,  και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR) τα οποία σε συνδυασμό με τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεις,  από την 03/01/2018 αποτελούν το  νέο Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων  των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι γνωστά ως MiFID II.

Η εφαρμογή του ανωτέρου πλαισίου επέφερε αλλαγές που αφορούν κυρίως:

 • Στην ενίσχυση των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς και προστασίας πελατών με στόχο την εξυπηρέτηση με τον καλύτερο τρόπο των συμφερόντων τους,
 • Στον προσδιορισμό της αγοράς στόχου των πελατών σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά αυτών,
 • Στη λειτουργία των αγορών όπου εκτός, από τις ρυθμιζόμενες αγορές (π.χ. χρηματιστήρια) και τους Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως (ΠΜΔ), υπάρχει πλέον η δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών σε ένα νέο τόπο διαπραγμάτευσης τον  Μηχανισμό Οργανωμένης Διαπραγματεύσης  (ΜΟΔ). Ακόμα οι πελάτες  δύνανται να  διενεργούν  συναλλαγές απευθείας με Συστηματικούς Εσωτερικοποιητές (ΣΕ), δηλαδή με τράπεζες ή με επιχειρήσεις επενδύσεων, οι οποίες διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα για ίδιο λογαριασμό, οργανωμένα και συστηματικά.
 • Στην παροχή αναλυτικών πληροφοριών των  συναλλαγών προς τα αρμόδια εποπτικά όργανα, μέσω  Παρόχων Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε