Το TradeDirect είναι ένα ξεχωριστό τμήμα της Παντελάκης Χρηματιστηριακή, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα on-line πρόσβασης μέσω Internet στο ΧΑ, σε Ξένες Αγορές και στους λογαριασμούς σας στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή.
Από τη στιγμή που θα γίνετε πελάτης μας θα μπορείτε, μέσω Internet, να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές των ελληνικών μετοχών, να ελέγχετε το χαρτοφυλάκιό σας και να πραγματοποιείτε χρηματιστηριακέςσυναλλαγές

Το TradeDirect περιλαμβάνει τις υπηρεσίες:

 •  OnLine Trading: Συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας της Παντελάκης Χρηματιστηριακής
 • Phone Trading:  Συναλλαγές μέσω τηλεφώνου με τη βοήθεια εξειδικευμένου αντιπροσώπου.
 • Tradedirect View: Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίων και Χρηματικών Υπολοίπων

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στην Υπηρεσία του TradeDirect παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Παντελάκης Χρηματιστηριακής στο τηλέφωνο : +30 210 696.5496 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Για την μεταφορά του χαρτοφυλακίου σας από άλλη χρηματιστηριακή εταιρία στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., θα πρέπει να ζητήσετε την μεταφορά των μετοχών σας από την άλλη χρηματιστηριακή εταιρεία στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (κωδικός χειριστή 126). Απαραίτητη προϋπόθεση για την μεταφορά, είναι η ύπαρξη χρηματιστηριακού κωδικού στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τον ίδιο Λογαριασμό αξιών και Μερίδα Σ.Α.Τ. που διατηρείτε στην άλλη χρηματιστηριακή εταιρία.
 • Μέσω Email
 • Μέσω ταχυδρομικής αποστολής του πινακιδίου σας
 • Μέσω της 3μηνιαίας έκδοσης της Κίνησης Λογαριαμού σας (Statement).
 • Μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει (υπηρεσία AXIA SMS του ΧΑ).

Ο κανονισμός λειτουργίας του Χ.Α. προβλέπει πέντε κατηγορίες διαπραγματεύσης. Οι ώρες διαπραγμάτευσης ανά κατηγορία είναι:

 • Κύρια Αγορά – Ώρες διαπραγματεύσεως 10:30 – 17:20 (17:05 – 17:20 στην τιμή κλεισίματος)
 • Χαμηλής Διασποράς / Επιτήρησης / Προς Διαγραφή – Ώρες διαπραγματεύσεως
  11:58 – 12:00, 13:43 – 13:45, 15:28 – 15:30, 17:08 – 17:10 (17:10 – 17:20 στην τιμή κλεισίματος)
 • ETF – Ώρες διαπραγματεύσεως 10:30 – 17:20 (17:05 – 17:20 στην τιμή κλεισίματος)
 • Εναλλακτική Αγορά – Ώρες διαπραγματεύσεως 11:00 – 17:00 (17:00 – 17:20 στην τιμή κλεισίματος)
 • Αγορά Warrants – Ώρες διαπραγματεύσεως 10:15 – 17:00
Για τη μεταβολή οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου όπως διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμός ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου κλπ. μπορείτε να καλέσετε την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών (+30 210 696 5491) και μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων σας θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία μεταβολής των στοιχείων σας.
Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σας παρέχει τη δυνατότητα επενδύσεων στις κυριότερες αγορές μετοχών και παραγώγων της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. Προϋπόθεση για να αποκτήσετε πρόσβαση για επενδύσεις σε μερικές ή και όλες τις διεθνείς αγορές, αποτελεί η υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών .

Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως η τιμή μιας μετοχής που ανήκει:

 • Στην κατηγορία Κύριας Αγοράς & ETF, δεν μπορεί να αποκλίνει περισσότερο από το +/-30% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδριάσεως.
 • Στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς/ Επιτήρησης/ Προς Διαγραφή δεν μπορεί να αποκλίνει περισσότερο από το +/-20% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδριάσεως.
 • Στην κατηγορία Εναλλακτικής Αγοράς, το πρώτο όριο διακύμανσης ορίζεται στο +/-10%, σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδριάσεως, σημείο στο οποίο αν παραμείνει η μετοχή για 15 λεπτά της ώρας μπορεί να επεκταθεί στο +/-20% αντίστοιχα.

Η τιμή μετοχής νεοεισαγώμενης εταιρίας κατά τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγματεύσεώς της στο Χ.Α. κυμαίνεται χωρίς περιορισμό.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι ανεξάρτητη εποπτική δημόσια αρχή που υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Σκοπό έχει να εποπτεύει και να ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, των εισηγμένων εταιρειών και των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μέσα στις δραστηριότητές της είναι να νομοθετεί, να εκδίδει ρυθμιστικές αποφάσεις και να πιστοποιεί επαγγελματικά στελέχη σε ειδικότητες του χρηματοοικονομικού χώρου, να αδειοδοτεί, αλλά και να ανακαλεί τις εταιρείες που εποπτεύει και να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενέχεται σε παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Όχι. Ο Νόμος ρητά αναφέρει ότι ξένες μετοχές μόνο σαν ενέχυρο μπορούν να συμπεριληφθούν σε χαρτοφυλάκιο λογαριασμού περιθωρίου (margin). Δεν επιτρέπεται η αγορά ξένων τίτλων από λογαριασμό Περιθωρίου.

Όταν η τιμή μίας μετοχής βρίσκεται στο ανώτατο όριο διαπραγμάτευσής της (Limit Up) ή το αντίστοιχο κατώτατο όριο διαπραγμάτευσής της (Limit Down) και υπάρχουν προσφερόμενα ή αντίστοιχα ζητούμενα τεμάχια, η συναλλαγές πραγματοποιούνται κανονικά. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία δεν υπάρχει προσφορά ή αντίστοιχα ζήτηση ,δηλαδή η μετοχή έχει “κλειδώσει” στο Limit Up ή Limit Down , εντολές αγοράς ή πώλησης σε συγκεκριμένη τιμή παραμένουν σε αναμονή, ενώ οι ελεύθερες εντολές (market orders) ακυρώνονται κατά την εισαγωγή τους στο σύστημα .Αυτό δεν ισχύει για τις market εντολές των οποίων ένα μέρος έχει εκτελεστεί στο Limit Up ή το Limit Down. Για τις εν λόγω εντολές, τα ανεκτέλεστα τεμάχια μετατρέπονται σε οριακή εντολή (εντολή σε τιμή στο ± Limit Up ή ± LimitDown αντίστοιχα.
Όταν η μετοχή παραμείνει κλειδωμένη στο ± Limit Up ή ± LimitDown πέραν του δεκαπεντάλεπτου, “ξεκλειδώνει” και τα ανώτερα / κατώτερα όρια διακύμανσης ορίζονται στα επόμενα ανώτατα / κατώτατα όρια.

Τα παράγωγα προϊόντα είναι δευτερογενή προϊόντα, η αξία των οποίων είναι συνάρτηση της αξίας άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, γνωστών ως υποκείμενοι τίτλοι (underlying assets).Υποκείμενοι τίτλοι είναι συνήθως μία μετοχή, ένας χρηματιστηριακός δείκτης, ένα ομόλογο, μια συναλλαγματική ισοτιμία, ένα εμπόρευμα ή κάποιο επιτόκιο.Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες παραγώγων είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια (Futures & Forwards) και τα δικαιώματα προαίρεσης (Options).

Βασική διαφορά μεταξύ forwards και futures είναι ότι, ενώ στην πρώτη περίπτωση οι όροι συναλλαγής (υποκείμενος τίτλος, τιμή, μέγεθος και ημερομηνία παράδοσης) καθορίζονται από τους αντισυμβαλλόμενους, στη δεύτερη περίπτωση τα συμβόλαια είναι τυποποιημένα και υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες. Παρακάτω αναφέρουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά των futures και options που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές.

Στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαπραγματεύονται οι ακόλουθες κατηγορίες παραγώγων:

 • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε./ Futures) / (FTSE/ASE-20, FTSE Mid 40, EPSI-50, Μετοχές, 10ετές Ομόλογο, Ισοτιμία Ευρώ-Δολάριο)
 • Δικαιώματα Προαίρεσης / (FTSE/ASE-20, FTSE Mid 40, Μετοχές, Ισοτιμία Ευρώ-Δολάριο)
 • Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων / (Μετοχές)

Παραγωγικές επιχειρήσεις, τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, ασφαλιστικά ταμεία, το δημόσιο και άλλοι επενδυτές χρησιμοποιούν την αγορά παραγώγων. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής ενός συνταξιοδοτικού ταμείου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο των επενδύσεών του σε μετοχές και έτσι να προάγει την ευημερία των συμμετεχόντων στο ταμείο αυτό.

Επίσης μία βιομηχανία τροφίμων που επιδιώκει μία επένδυση, για παράδειγμα σε μία άλλη χώρα, ίσως την εγκαταλείψει αν δεν μπορέσει να διαχειριστεί τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή. Αλλά και ένας ιδιώτης επενδυτής που θέλει, για παράδειγμα, να αγοράσει ένα σπίτι επιλέγει μεταξύ δανείου σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Η ικανότητα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να προσφέρει αυτή την επιλογή στον δανειζόμενο εξαρτάται από την ικανότητα του ιδρύματος να διαχειριστεί τον δικό του χρηματοοικονομικό κίνδυνο μέσω της αγοράς χρηματιστηριακών παραγώγων.

Μία συμφωνία η οποία δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο αγαθό σε μία καθορισμένη τιμή, κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου ή σε μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Αντίθετα, ο πωλητής ενός δικαιώματος προαίρεσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο αγαθό σε μία καθορισμένη τιμή, κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου ή σε μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία.Η καθορισμένη τιμή που θα λάβει χώρα η συναλλαγή κατά την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος ονομάζεται τιμή εξάσκησης και αντιπροσωπεύει την τιμή στην οποία ο αγοραστής ενός δικαιώματος αγοράς (πωλητής ενός δικαιώματος πώλησης) πρέπει να πληρώσει για κάθε υποκείμενο τίτλο κατά την εξάσκηση του δικαιώματος.

Η τιμή του δικαιώματος (premium) είναι το ποσό που πληρώνει ο αγοραστής του δικαιώματος στον πωλητή του δικαιώματος προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει τον υποκείμενο τίτλο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι στην ουσία μια συμφωνία μεταξύ δυο αντισυμβαλλόμενων, ο ένας εκ των οποίων υπόσχεται να αγοράσει και ο άλλος να πουλήσει, μία συγκεκριμένη ποσότητα ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος, σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία και σε καθορισμένη τιμή.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένα συμβόλαια των οποίων η πληρωμή και παράδοση καθορίζονται από τον εκκαθαριστικό οίκο (ΕΤΕΣΕΠ).Το ΧΠΑ παρέχει τυποποιημένους όρους (μέγεθος συμβολαίου ή αξία και ημερομηνία παράδοσης) στα προϊόντα που συναλλάσσονται.
Από το άνοιγμα μίας θέσης σε κάποιο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, η ΕΤΕΣΕΠ λειτουργεί μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. Εγγυάται δηλαδή την εκπλήρωση των όρων ενός συμβολαίου και απαλλάσσει τους αντισυμβαλλόμενους από τον πιστωτικό κίνδυνο (credit risk). Λόγω αυτού ο επενδυτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να κλείσει τη θέση του μέσω μιας αντίθετης συναλλαγής, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενου.

Δύο βασικά χαρακτηριστικά των ΣΜΕ είναι ο ημερήσιος διακανονισμός και το περιθώριο ασφάλισης.
Σύμφωνα με τους όρους κάθε συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, ο επενδυτής που έχει ανοικτή θέση σε ένα ΣΜΕ υπόκειται σε καθημερινή πίστωση/χρέωση των ζημίων/κερδών που προκύπτουν από την τιμή διακανονισμού των εν λόγω συμβολαίων. Η τιμή διακανονισμού καθορίζεται από τον εκκαθαριστικό οίκο και είναι η τιμή με βάση την οποία θα εκκαθαριστούν οι ανοικτές θέσεις κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επί προσθέτως, κάθε επενδυτής που έχει ανοικτή θέση σε ΣΜΕ οφείλει να δεσμεύει ένα χρηματικό ποσό (περιθώριο ασφάλισης) για όσο καιρό διατηρεί τη θέση του με σκοπό να εγγυηθεί την τήρηση των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία παράδοσης(ή εκκαθάρισης) του υποκείμενου τίτλου.